Helsesjukepleiar


Helsesjukepleiar Lisa er på skulen måndag, onsdag og fredag frå kl 08.00-15.00

Kom innom kontoret ved sida av rektor sitt kontor, eller ta kontakt på tlf nr 900 83 610 eller e-post helse@tryggheimstrand.no 

 

SKOLEHELSETJENESTEN

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i  spe – og småbarnsalderen. I skolehelsetjenesten arbeider helsesøster og skolelege. Skolehelsetjenesten skal i følge forskrift FOR-2003-04-03-450  fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes lærings- og utviklingsmiljø, samt bidra til en helsefremmende livsstil. De unges helseproblem er ikke lenger dominert av kroppslige sykdommer og feil. De arter seg ofte mer som vansker i forhold til venner, familie, skolen og samfunnet. For at dette skal lykkes og komme den enkelte elev best mulig til gode, er vi som arbeider i skolehelsetjenesten avhengig av et godt samarbeid med eleven, foreldrene og skolen. Skolehelsetjenesten har tverrfaglig samarbeid med PPT, skolen, barnevern, fastlegen og andre ved behov.

Tjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller spesialist. Snakk med lærer/helsesykepleier/skolelege om der er helse/trivselsproblemer, som kan ha innvirkning på elevens skolesituasjon.

Journalføring/Innsynsrett

Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen (jf. Forskrift om pasientjournal). Gi oss beskjed dersom dere flytter, vi sender da journalen til den nye skolehelsetjenesten. Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år (jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.)

Ved akutte skader/sykdommer og kroniske sykdommer må fastlege kontaktes. Skolehelsetjenestens personell har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

 

UNDERSØKELSENE I SKOLEHELSETJENESTEN  BLIR SOM FØLGER

1 KLASSE:     – Helseundersøkelse ved helsesykepleier og skolelege

2 KLASSE:     – DTP-IPV-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt)

3 KLASSE:     – Høyde og vekt

6 KLASSE:     – MMR vaksine (meslinger, kusma og røde hunder)

7 KLASSE:      – HPV vaksine

8 KLASSE:     – Helseundersøkelse av alle elevene ved helsesykepleier                           

– Syn og hørsel på indikasjon                            

– Vekst utvikling

10 KLASSE:   – DTP-IPV – vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt)                             

– Elevene får utdelt vaksinasjonskort

Skolelegen undersøker alle barn ved behov/ønske fra elev, foreldre, helsesykepleier og skolen. Skolelegen er tilstede på Tau skole torsdager

Helsesykepleier har også oppfølging av enkelt elever utenom de faste konsultasjonene etter behov/ønske.

BARN OG UNGE KAN SNAKKE MED OSS OM:

– Vennskap, mobbing                                   

  – Kropp og pubertet 

  – Ungdomstid og seksualitet                     

  – Psykisk helse (følelser og tanker)

  – Prevensjon                                                   

  – Kosthold

  – Ensomhet                                                    

  – Søvnproblemer

  – Rusproblemer                                                          

  – Hvordan ta best mulig vare på seg selv

 

FORELDRE/FORESATTE KAN TA OPP:

  – Syn, hørsel og språk                                  

   – Kosthold og ernæring

   – Hygiene                                                          

   – Søvn

   – Barnets utvikling og vekst                       

   – Sorg

   – Problemer i familien                                 

   – Rus

   – Barneoppdragelse                                     

   – Hvordan fremme god helse og unngå sykdom?

   – Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet

 

Ta gjerne kontakt ved behov. Såkalt «Åpen dør»  som har en sentral plass i tjenestetilbudet.

Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene og elevene/ foreldre kan snakke med helsesøster uten avtale på forhånd.