Tryggheim Strand er ein kristen 10-årig grunnskule eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband, og held til på Tau i Strand kommune. Skulen starta opp hausten 2014, og går no inn i sitt femte driftsår.

Fyrst og fremst er Tryggheim Strand ein skule, ein heilt normal skule, ikkje mykje ulik dei kommunale grunnskulane vi ellers finn i kommunen. Men det som skil Tryggheim Strand frå resten, er at skulen er tufta på dei kristne grunnverdiane, omtrent slik det var då dei fleste som er vaksne idag sjølv gjekk på skule. Difor startar vi kvar dag med ei lita andakt og bøn, og avsluttar dagen med velsigninga eller fadervår. I tillegg har elevane faget Kristendom. Undervisninga bygger på eit kristeleg menneskesyn og ei kristeleg verkelegheitsoppfatning. Undervisninga er i samsvar med gjeldande lover og planar, og fører fram til offentlig godkjent eksamen i 10. klasse.

Foreldrebetaling er ein liten del av finansieringsgrunnlaget for skulen og strekk seg frå 850 kr/mnd for eitt born i skulen, til 1445 kr/mnd totalt om du har tre eller fleire born i skulen. Foreldre som slit økonomisk kan søke skulen om fritak frå foreldrepenger.

Skulen tilbyr SFO og leksehjelp for dei som ynsker dette.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller er interessert i å høyra meir om Tryggheim Strand!

Rektor Brynhild Samuelsen – 404 93 554


Tryggheim Strand AS
Ryfylkevegen 1991
4120 Tau
post@tryggheimstrand.no
Telefon 455 01 574
Org.no 911 604 736

Gje ei gåve?
Kontonr 3000 28 61271

Så ber då desse orda mine i hjarte og sinn. (…) Lær dei vidare til borna dykkar, snakk om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp.5. Mosebok 11:18-19