SFO


Tryggheim Strand SFO

Kontaktinfo

Epost – sfo@tryggheimstrand.no
Telefon – 455 01 574.

Visste du at om du har full SFO-dekning hjå oss får du gratis skuleplass for barnet inkludert i prisen, om du ynskjer det!

Retningslinjer 2017

Tryggheim Strand Skulefritidsordning

1. Forvaltning
Tryggheim Strand Skulefritidsordning (TSS) er ein avdeling under skulen og vert eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband. Han vert driven i samsvar med gjeldande lovar, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak som gjeld for skulefritidsordninga si drift og retningslinjer. TSS har ein utvida kristen formålsparagraf.

2. Føremål
Skulefritidsordninga skal vere ei pedagogisk tilrettelagt verksemd som skal sikre barn i
alderen 6 –10 år (1.- 4.kl.) gode utviklings- og aktivitetsmuligheiter i nær forståing med heimen.

3. Samarbeidsutval
Samarbeidsutvalet skal vere et samarbeidsorgan for foreldre, tilsette og eigar. Samarbeidsutvalet består av 5 personar, 2 representantar oppnemnt av eigar, 2 representantar frå foreldrerådet og 1 representant frå dei tilsette. Leiar er sekretær. I ein oppstartsfase kan samarbeidsutvalet bestå av færre personar.

4. Tilsetjing
Leiar i samarbeid med eigar tilset personalet. Leiar bør ha pedagogisk utdanning, medan assistentar bør ha relevant erfaring. Eigar fastset instruks for personalet. Personalet vert tilsette med 6 månadars prøvetid. Tilfredsstillande politiattest må leggast fram ved tilsetjing.

5. Bemanning
Det vert rekna 1 vaksen pr. 12-15 barn.

6. Opptak av barn
Leiar tek i mot søknader og tildeler plass.

7. Opptakskriterier
Plass vert tildelt barn f.o.m. 1.klasse t.o.m. 4. klasse. Dei som allereie går på Tryggheim Strand skule og Tryggheim Strand SFO har fortrinnsrett. Barn til tilsette ved Tryggheim Strand skule og SFO vert tildelt plass. Sysken til dei som går i skulefritidsordninga vert prioritert ved opptak, viss den som allereie går no fortset. Yngre barn går framfor eldre barn. Dei med størst plass vert prioritert først.
I spesielle tilfelle kan skeiv samansetjing rettast opp ved prioritering av alder evt. kjønn. Søknad om opptak skal vere på fastsett skjema.

8. Opningstider
Opningstida er 5 dagar i veka og fylgjer skuleruta. (Evt. utvidast ved behov) frå 07.00– 16.00.

Ved skulen sine feriar, planleggings- og fridagar, er skulefritidsordninga stengt.

9. Leike- og opphaldsareal
Leike- og opphaldsareal består av base i stort allrom/kantine/, kjøkken og klasserom. Vi har og tilgang på gymsal nokre dagar i veka. Ute har vi leikeplassområde med fotballbane, fint skogsområde og godkjende leikepparat.

10. Foreldrebetaling
Vi følgjer kommunen sine satsar med små avvik. Sjå prisliste.

11. Matservering.
I skulefritidsordninga vert det servert frukost kvar dag. Etter skuletid er det brødmåltid. Betaling for matservering vert eit tillegg i prisen. Sjå prisliste.

12. Oppseiing
Påmeldinga er bindande frå kontraktinngåing til 30.6. komande år. Foreldra er ansvarlege for foreldrebetalinga i hele perioden. Plassen må evt. seiast opp skriftleg med 1 månads varsel. Dette gjeld og endring av plass. Oppseiingstida gjeld frå den 1. i påfølgande månad. Det må betalast i oppseiingstida. Plassen kan ikkje seiast opp eller endrast på om skriftleg oppseiing vert levert etter 1. mars. Barn som tek imot plass frå oppstart haust (nye barn) kan ikkje endre denne plassen før 1.1. Dette pga bemanning i forhold til antal barn.

13. Årsplan
Skulefritidsordninga utarbeider årsplanar som vert godkjent av samarbeidsutvalet.

14. Endring av retningslinjer.
Retningslinjene kan endrast i løpet av året. Endring av retningslinjene kan bare skje av eigaren etter uttaling frå samarbeidsutvalet. Eigaren kan bestemme at drifta skal opphøyra evt. innstillast for en periode og korleis aktiva i så fall skal nyttast.

Prislise:
Foreldrebetaling 2017

Det er mogleg å nytte seg av 40% ,60% og 100% plass.
5 dagar pr. veke: kr 3185 i 11 mnd
3 dagar pr. veke: kr 1910 i 11 mnd
2 dagar pr. veke: kr 1275 i 11 mnd
Matpenger pr dag: kr. 13

Ekstra-dagsprisar:
Ekstra dag kr 180 + matpenger

For elevar ved Tryggheim Strand skule, skal skulepengar og månadspris SFO ikkje vera høgare enn makspris på skulefritidsordninga.

Det betalast frå den 1.i månaden. Det vert gjeve 25% syskenmoderasjon på det yngste barnet.
Foreldre/føresette med inntekt under 2G som for tida er kr 185.152, betaler kr 1585 pr.mnd for heil plass. Må dokumenterast. Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mistar plassen. Ved gjentatt for sein henting vert det ilagt eit gebyr. TSS vil i forkant av ferier/fridagar be om påmelding. Påmeldte ubrukte langdagar i feriar/fridagar, vert ikkje refundert. Dette gjeld også ekstra dagar.

Det kan verte endringar i vedtektene i løpet av året. Vi følgjer Strand kommune sitt prisnivå.

Vedteke i styret 24.4.2017

Tryggheim Strand SFO

Retningslinjer 2017

Tryggheim Strand Skulefritidsordning

1. Forvaltning
Tryggheim Strand Skulefritidsordning (TSS) er ein avdeling under skulen og vert eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband. Han vert driven i samsvar med gjeldande lovar, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak som gjeld for skulefritidsordninga si drift og retningslinjer. TSS har ein utvida kristen formålsparagraf.

2. Føremål
Skulefritidsordninga skal vere ei pedagogisk tilrettelagt verksemd som skal sikre barn i
alderen 6 –10 år (1.- 4.kl.) gode utviklings- og aktivitetsmuligheiter i nær forståing med heimen.

3. Samarbeidsutval
Samarbeidsutvalet skal vere et samarbeidsorgan for foreldre, tilsette og eigar. Samarbeidsutvalet består av 5 personar, 2 representantar oppnemnt av eigar, 2 representantar frå foreldrerådet og 1 representant frå dei tilsette. Leiar er sekretær. I ein oppstartsfase kan samarbeidsutvalet bestå av færre personar.

4. Tilsetjing
Leiar i samarbeid med eigar tilset personalet. Leiar bør ha pedagogisk utdanning, medan assistentar bør ha relevant erfaring. Eigar fastset instruks for personalet. Personalet vert tilsette med 6 månadars prøvetid. Tilfredsstillande politiattest må leggast fram ved tilsetjing.

5. Bemanning
Det vert rekna 1 vaksen pr. 12-15 barn.

6. Opptak av barn
Leiar tek i mot søknader og tildeler plass.

7. Opptakskriterier
Plass vert tildelt barn f.o.m. 1.klasse t.o.m. 4. klasse. Dei som allereie går på Tryggheim Strand skule og Tryggheim Strand SFO har fortrinnsrett. Barn til tilsette ved Tryggheim Strand skule og SFO vert tildelt plass. Sysken til dei som går i skulefritidsordninga vert prioritert ved opptak, viss den som allereie går no fortset. Yngre barn går framfor eldre barn. Dei med størst plass vert prioritert først.
I spesielle tilfelle kan skeiv samansetjing rettast opp ved prioritering av alder evt. kjønn. Søknad om opptak skal vere på fastsett skjema.

8. Opningstider
Opningstida er 5 dagar i veka og fylgjer skuleruta. (Evt. utvidast ved behov) frå 07.00– 16.00.

Ved skulen sine feriar, planleggings- og fridagar, er skulefritidsordninga stengt.

9. Leike- og opphaldsareal
Leike- og opphaldsareal består av base i stort allrom/kantine/, kjøkken og klasserom. Vi har og tilgang på gymsal nokre dagar i veka. Ute har vi leikeplassområde med fotballbane, fint skogsområde og godkjende leikepparat.

10. Foreldrebetaling
Vi følgjer kommunen sine satsar med små avvik. Sjå prisliste.

11. Matservering.
I skulefritidsordninga vert det servert frukost kvar dag. Etter skuletid er det brødmåltid. Betaling for matservering vert eit tillegg i prisen. Sjå prisliste.

12. Oppseiing
Påmeldinga er bindande frå kontraktinngåing til 30.6. komande år. Foreldra er ansvarlege for foreldrebetalinga i hele perioden. Plassen må evt. seiast opp skriftleg med 1 månads varsel. Dette gjeld og endring av plass. Oppseiingstida gjeld frå den 1. i påfølgande månad. Det må betalast i oppseiingstida. Plassen kan ikkje seiast opp eller endrast på om skriftleg oppseiing vert levert etter 1. mars. Barn som tek imot plass frå oppstart haust (nye barn) kan ikkje endre denne plassen før 1.1. Dette pga bemanning i forhold til antal barn.

13. Årsplan
Skulefritidsordninga utarbeider årsplanar som vert godkjent av samarbeidsutvalet.

14. Endring av retningslinjer.
Retningslinjene kan endrast i løpet av året. Endring av retningslinjene kan bare skje av eigaren etter uttaling frå samarbeidsutvalet. Eigaren kan bestemme at drifta skal opphøyra evt. innstillast for en periode og korleis aktiva i så fall skal nyttast.

Prislise:
Foreldrebetaling 2017

Det er mogleg å nytte seg av 40% ,60% og 100% plass.
5 dagar pr. veke: kr 3185 i 11 mnd
3 dagar pr. veke: kr 1910 i 11 mnd
2 dagar pr. veke: kr 1275 i 11 mnd
Matpenger pr dag: kr. 13

Ekstra-dagsprisar:
Ekstra dag kr 180 + matpenger

For elevar ved Tryggheim Strand skule, skal skulepengar og månadspris SFO ikkje vera høgare enn makspris på skulefritidsordninga.

Det betalast frå den 1.i månaden. Det vert gjeve 25% syskenmoderasjon på det yngste barnet.
Foreldre/føresette med inntekt under 2G som for tida er kr 185.152, betaler kr 1585 pr.mnd for heil plass. Må dokumenterast. Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mistar plassen. Ved gjentatt for sein henting vert det ilagt eit gebyr. TSS vil i forkant av ferier/fridagar be om påmelding. Påmeldte ubrukte langdagar i feriar/fridagar, vert ikkje refundert. Dette gjeld også ekstra dagar.

Det kan verte endringar i vedtektene i løpet av året. Vi følgjer Strand kommune sitt prisnivå.

Vedteke i styret 24.4.2017