Skulemiljø


Alle elevar har rett på eit trygt og godt skulemiljø. Som elev skal du kunne forvente ein skulekvardag utan vald, mobbing, diskriminering eller trakassering. Ingen skal bli utsette for krenkande ord eller handlingar. 

Dersom du skulle oppleve at du ikkje har det trygt og godt er det viktig at du varslar frå om dette til rektor eller kontaktlærar slik at skulen kan gjere noko for at du skal få det trygt og godt igjen. Skulen har ein handlingsplan for eit trygt og godt skulemiljø som alle som arbeider på skulen er forplikta til å fylgje. Alle som arbeider på skulen har ein aktivitetsplikt – det vil seie at alle har ein plikt til å undersøke, varsle og setje i gong tiltak dersom ein trur eller veit at nokon ikkje har det trygt og godt.

Det er òg høve til å varsle direkte til Statsforvaltaren. Videoen nedanfor gir meir informasjon om dette. 

Vi har sett oss fylgjande mål for arbeidet med elevane sitt skulemiljø på Tryggheim Strand:

 • Fremje godt samarbeid mellom skulen sine elevar og tilsette
 • Setje fokus på viktigheita av god kommunikasjon mellom skule og heim.
 • Fremje fokus på tydeleg og medvite leiarskap på alle nivå – fra elevstyrt gruppeleiing via
  klasseleiing til skoleleiing.
 • Gjere elevar og tilsette medvitne på deira individuelle og kollektive etiske ansvar for
  skulemiljøet.
 • Bidra til at den kristne basisen for skulen skal gjenspeglast i haldninger og handlingar hjå både
  tilsette og elevar.

 

Handlingsplan for eit trygt og godt skulemiljø ved Tryggheim Strand